A A A |  
เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา
ค้นหาทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินของธนาคาร
ทรัพย์เด่น
ทรัพย์สินของ บบส.เพทาย
 
ประกาศ

ท่านผู้สนใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายปฏิบัติการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ , เครือข่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์ หรือทุกสาขาธนาคารทั่วประเทศ ทั้งนี้หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ฝ่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์ อาคารพหลโยธิน ชั้น 4 ในเวลาทำการ ตั้งแต่ 8.30 น. - 16.30 น. หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2273-2571,    0-2273-2389 , 0-2273-2350 , 0-2562-6406-7 , 0-2273-2566 , 0-2273-2356

ช่วงวันที่ 13-15 เมษายน 2559 ถือเป็นวันหยุดธนาคาร สำหรับลกค้าเสนอซื้อทรัพย์สินธนาคารหลังเวลา 12.00 น.วันที่ 7 เมษายน 2559 ถึง 12.00 น. วันที่ 21 เมษยน 2559 ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่าจะนำทรัพย์ที่ท่านเสนอชื่อเข้าพิจารณาในวันที่ 27 เมษายน 2559 และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

 
แผนผังเว็บไซด์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 0 2888 8888 โทรสาร: 0 2888 8882