A A A |  
เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา
ค้นหาทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินของธนาคาร
ทรัพย์เด่น
ทรัพย์สินของ บบส.เพทาย
 
ประกาศ

ท่านผู้สนใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายปฏิบัติการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ , เครือข่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์ หรือทุกสาขาธนาคารทั่วประเทศ ทั้งนี้หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ฝ่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์ อาคารพหลโยธิน ชั้น 4 ในเวลาทำการ ตั้งแต่ 8.30 น. - 16.30 น. หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2273-2571,    0-2273-2389 , 0-2273-2350 , 0-2562-6454 , 0-2562-6406-7 , 0-2273-2566 , 0-2273-2568

ช่วงวันที่ 13-15 เมษายน 2558 ถือเป็นวันหยุดธนาคาร สำหรับลูกค้าที่เสนอซื้อทรัพย์สินธนาคาร หลังเวลา 12.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2558 ถึง 12.00 น. วันที่ 23 เมษายน 2558 ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่าจะนำทรัพย์ที่ลูกค้าเสนอซื้อเข้าพิจารณาในวันที่ 29 เมษายน 2558 และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

 
แผนผังเว็บไซด์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 0 2888 8888 โทรสาร: 0 2888 8882