A A A |  
เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา
ค้นหาทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินของธนาคาร
ทรัพย์เด่น
ทรัพย์สินของ บบส.เพทาย
 
ประกาศ

สำหรับลกค้าที่เสนอซื้อทรัพย์สินธนาคารหลังเวลา 12.00 น. วันที่ 6 เมษายน 2560 ถึง 12.00 น. วันที่ 20 เมษายน 2560 ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่าจะนำทรัพย์ที่ท่านเสนอซื้อเข้าพิจารณาในวันที่ 26 เมษายน 2560 และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 

ท่านผู้สนใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายปฏิบัติการบริหารคุณภาพสินทรัพย์,เครือข่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์ หรือทุกสาขาธนาคารทั่วประเทศ ทั้งนี้หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายปฏิบัติการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ อาคารพหลโยธิน ชั้น 4 ในเวลาทำการ ตั้งแต่ 8.30 น. - 16.30 น. หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2273-2571, 0-2273-2389 , 0-2273-2350 , 0-2562-6406-7 , 0-2273-2566 , 0-2273-2356

K-Property เพื่อคุณทุกเวลา คุ้มค่าทุกทำเล    อสังหาริมทรัพย์ทำเลดี มีที่ธนาคารกสิกรไทย

 
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 0 2888 8888 โทรสาร: 0 2888 8882